12894536

Караслари

Караслари
Палеоетолошкиот лока- литет, кој се наоѓа на 3 км југоисточно од Велес, е во близина на истоименото село. Откриен е во 1973 година при изградбата на автопатот Титов Велес-Гевгелија. По богатството на пронајдените фосилни цицачи: коњи, газели, жирафи, свињи, каииди и друго, овој локалитет се вбројува меѓу најпознатите наоѓалишта кои досега се откриени во светот. Површината на заштитениот простор изнесува 70 ха.